مقدار قند خون ناشتا بیشتر از چه عددی بیانگر بیماری دیابت است