علم و دانش 496

فوت کردن چای باعث تولید چه ترکیبی در چای میشود

پاسخ — اسید کربنیک

طراح سوال — meisam.zeinali69