علم و دانش 226

کمربند سیارکی اصلی بین کدام سیارات قرار دارد

پاسخ — مریخ و مشتری

طراح سوال — ___yektaa__