کدام یک از مواد زیر انرژی زا نیست

علم و دانش 1213

کدام یک از مواد زیر انرژی زا نیست

پاسخ — ویتامین ها                      گزینه های غلط (چربی ها.کربوهیدرات.پروتئین ها)

طراح سوال — mahsa137694