در دوره دوم جدول تناوبی قرار ندارد

علم و دانش 1232

در دوره دوم جدول تناوبی قرار ندارد

پاسخ — هیدروژن                      گزینه های غلط (کربن.نیتروژن.اکسیژن)

طراح سوال — zahra12120