علم و دانش 97

ترکیبات آمونیاک

پاسخ — هیدروژن نیتروژن

طراح سوال — محمدحسینرضایی