به کدام یک از گروه های جدول تناوبی فلزات قلیایی خاکی می گویند