کدام یک از موارد زیر از وظایف خون در بدن میباشد

علم و دانش 941

کدام یک از موارد زیر از وظایف خون در بدن میباشد

پاسخ — همه موارد (انتقال مواد.دفاع.ایجاد ارتباط شیمیایی بین سلول ها)

طراح سوال — rezvan7676