علم و دانش 60

بزرگترین تاندون بدن انسان کدام است

پاسخ — آشیل پا

طراح سوال — الی @@@