برای آنکه بتوانیم کل قد خود را در آینه تخت ببینیم حداقل اندازه آینه چقدر باید باشد