کدامیک از عناصر زیر از لحاظ حالت فیزیکی با بقیه فرق دارد