علم و دانش 522

کدام یک از ویتامین های زیر به جذب آهن کمک میکند

پاسخ — ث

طراح سوال — dr.vahid68