چین و پرز های روده کدام ویژگی را در این اندام به وجود آورده است

علم و دانش 1100

چین و پرز های روده کدام ویژگی را در این اندام به وجود آورده است

پاسخ — افزایش سطح جذب

طراح سوال — mahdi.sh123