علم و دانش 480

کدام ماهیچه غیر ارادی است

پاسخ — ماهیچه قلب

طراح سوال — htmi