هر اسید آمینه از یک کربن نامتقارن بنام کربن … تشکیل شده است