علم و دانش 298

عمر خورشید چقدر است

پاسخ — 5 میلیارد سال

طراح سوال — physiotherapist