از سوختن کدام فلز نور خیره کننده تولید می شود

علم و دانش 858

از سوختن کدام فلز نور خیره کننده تولید می شود

پاسخ — منیزیم

طراح سوال — Parsa85foot