اگر سرعت یک جسم دو برابر شود انرژی جنبشی آن چند برابر می شود