علم و دانش 123

ریز پرز در دستگاه گوارش چه کاری می کند

پاسخ — جذب مواد مغذی

طراح سوال — HoseinTeimoori