مغز انسان از کدام یک از موارد میتواند به عنوان منبع تولید انرژی استفاده کند

علم و دانش 603

مغز انسان از کدام یک از موارد میتواند به عنوان منبع تولید انرژی استفاده کند

پاسخ — قندها

طراح سوال — mahdi..amini