علم و دانش 196

بیماری بری بری بخاطر فقر کدام ویتامین است

پاسخ — B1

طراح سوال — samaneh alone