علم و دانش 171

زبان توت فرنگی از نشانه های کدام بیماری است

پاسخ — مخملک

طراح سوال — Khazarl