علم و دانش 400

عامل تولید نور در کرم شب تاب کدام ترکیب است

پاسخ — لوسیفرین

طراح سوال — Malihe273