علم و دانش 258

دندان مصنوعی در کجا اختراع شد

پاسخ — مصر

طراح سوال — parmis.computer