برای حل کردن و از بین بردن پوسته آهکی تخم مرغ از کدام گزینه می توان استفاده کرد

علم و دانش 1029

برای حل کردن و از بین بردن پوسته آهکی تخم مرغ از کدام گزینه می توان استفاده کرد

پاسخ — سرکه

طراح سوال — ^-^gh