علم و دانش 396

کدام یک از گازهای زیر تک اتمی است

پاسخ — هلیم

طراح سوال — amir_mirfarshi