کدام یک از وظایف شبکه آندوپلاسمی نیست

علم و دانش 832

کدام یک از وظایف شبکه آندوپلاسمی نیست

پاسخ — گوارش مواد در سلول            گزینه های غلط (ساخت پروتئین.ساخت لیپید.دفع سموم)

طراح سوال — r-ah