در کدام مورد از اشعه X استفاده نشده است؟

علم و دانش 1081

در کدام مورد از اشعه X استفاده نشده است؟

پاسخ — سونوگرافی                      گزینه های غلط (همه موارد.رادیولوژی.ماموگرافی)

طراح سوال — ben.rj