کدامیک علامت دیابت نیست

علم و دانش 1256

کدامیک علامت دیابت نیست

پاسخ — پرخوابی                      گزینه های غلط (پر ادراری.پرنوشی.پرخوری)

طراح سوال — Rezakarimijaberi