علم و دانش 3

به مجموع پروتون و نوترون اتم چه میگویند

پاسخ — عدد جرمی

طراح سوال — saheb4444