اینکه یک جسم در آب فرو برود یا روی آب شناور بماند به چه کمیتی بستگی دارد