علم و دانش 434

کدام بیماری ناشی از فقدان ویتامین A نمی باشد

پاسخ — اسکوربوت

طراح سوال — anahita1984