علم و دانش 4

تولید صفرا در کدام قسمت بدن انجام میشود

پاسخ — کبد

طراح سوال — Loveperspolice