کدام پلیمر نیست

علم و دانش 1233

کدام پلیمر نیست

پاسخ — آمونیاک                      گزینه های غلط (پلاستیک.پشم.سلولز)

طراح سوال — ‘a.j’