علم و دانش 290

کدامیک از پرتوها فرکانس بالاتری از بقیه دارد

پاسخ — ایکس

طراح سوال — Malihe273