کدام یک از آثار دیابت شیرین نیست

علم و دانش 1225

کدام یک از آثار دیابت شیرین نیست

پاسخ — سردرد                      گزینه های غلط (نارسایی کلیه.بیماری قلبی.نابینایی)

طراح سوال — feri_.gh