علم و دانش 296

بار الکتریکی را با چه حرفی نشان میدهند

پاسخ — q

طراح سوال — mr.peyman1987