علم و دانش 157

کدام یک از عناصر معدنی زیر در تبدیل عضروف به استخوان نقش دارد

پاسخ — کلسیم

طراح سوال — negarix