علم و دانش 287

نقش اصلی صفرا در بدن انسان چیست

پاسخ — گوارش چربی ها

طراح سوال — .LEA