اولین واکسن موفقی که در تاریخ ساخته شد چه بود

طلایی 58

اولین واکسن موفقی که در تاریخ ساخته شد چه بود

پاسخ — واکسن آبله

طراح سوال — Quizofkings