علم و دانش 497

دور ترین سیاره چه نام دارد

پاسخ — نپتون

طراح سوال — Guest_676106989