علم و دانش 274

گسیل کدام پرتو توسط اتم با کاهش جرم همراه نیست

پاسخ — گاما

طراح سوال — Faeze.R95