علم و دانش 193

نوار کاسینی مربوط به کدام سیاره منظومه شمسی می باشد

پاسخ — زحل

طراح سوال — *کوروش کبیر*