علم و دانش 288

ترکیب گاز آمونیاک کدام یک از موارد زیر است

پاسخ — گاز هیدروژن گاز نیتروژن

طراح سوال — Smartest [A]min