علم و دانش 289

جایگاه کرم آسکاریس کجاست

پاسخ — روده ی باریک

طراح سوال — …Hani1996