علم و دانش 323

کدام یک از فرآورده های تنفس سلولی نمی باشد

پاسخ — گلوکز

طراح سوال — ارژنگfb555