علم و دانش 515

پارامتر های اصلی قانون نسبیت کدامند

پاسخ — سرعت نور.جرم.انرژی

طراح سوال — happy_hamid