علم و دانش 517

مفصل بین درشت نی و کشکک از چه نوعی است

پاسخ — لولایی

طراح سوال — moj_kavyani