علم و دانش 382

کدام حیوان عامل انتقال بیماری مشمشه به انسان است

پاسخ — اسب

طراح سوال — mr63p