علم و دانش 429

در حوالی سلول های سرطانی PH خون در چه محدوده ای قرار دارد

پاسخ — 4.5-6.5

طراح سوال — *Dr.Shadow*